Güneş Paneli Kurulum Mevzuatı

GES (Güneş Enerjisi Sistemi) Kurulumu | Güneş Paneli Kurulum Mevzuatı ve Uygulama Şartları

GES (Güneş Enerjisi Sistemi) kuruluşu, güneş paneli kurulum mevzuatlarına uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Elektrik tüketimi olan her abone, çatısı müsaitse bu mevzuatlara göre güneş paneli kurulumu yapabilir. Ayrıca, tarım yapılamayan marjinal alanlarda da herhangi bir lokasyonda GES (Güneş Enerji Sistemi) kurulumu mümkündür.

Mevzuata göre, sanayi tarifesi üzerinden elektrik tüketimi yapan firmalar, sözleşme güçlerinin iki katına kadar çatı GES projesi kurabilir. Ancak, kurulan sistemin ürettiği yıllık elektrik miktarı, kendi yıllık elektrik tüketiminin 2 katını aşamaz.

GES (Güneş Enerjisi Sistemi) kurulumu için gerekli mevzuatlara uyum sağlamak, doğru projelendirme ve uygun lokasyon seçimi gibi faktörler önemlidir. Profesyonel destek alarak, mevzuata uygun güneş paneli kurulumunu gerçekleştirebilir ve sürdürülebilir enerji üretimine katkıda bulunabilirsiniz.

Güneş paneli kurulum mevzuatıyla ilgili daha fazla bilgi almak ve GES projenizi hayata geçirmek için bize ulaşın. Uzman ekibimiz, size yol gösterecek ve başarılı bir güneş enerjisi sistemine sahip olmanızı sağlayacaktır.

Çağrı Mektubu Başvuru Süreci

Çağrı Mektubu başvuru sürecine ilişkin evrak listesi aşağıdaki gibidir:

1.Başvuru Dilekçesi ile başvurulur. Dilekçede GES’in kurulacağı adres, tüketim tesisine ait abone numarası (Tekil Kod), kurulacak tesisin türü ve sözleşme gücü belirtilmesi gerekmektedir.

2. EK-1 Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu (Islak İmzalı).

3. Başvuru yapan gerçek kişi için;

a. Başvuru sahibinin kimlik sureti,

b. Başvuru sahibinin imza beyanı,

c. Vekâlet varsa vekâletname ve vekâlet alanın imza beyanı/sirküleri.

4. Başvuru yapan tüzel kişi için;

a. Vergi levhası sureti,

b. Firma sahibi/yetkililerinin imza sirküleri,

c. Vekâlet varsa vekâletname ve vekâlet alanın imza beyanı/sirküleri.

5. Üretim tesisinin kurulacağı yere ait tapu belgesi (Mülkiyete ilişkin belge).

6. Üretim tesisinin kurulacağı yer kiralanmış ise tapuya ilave olarak başvuru tarihi itibariyle asgari 2 yıl süreli kira sözleşmesi veya kullanım hakkını gösterir sair belge.

7. Kira sözleşmesi varsa, tarafların noter tasdikli imza beyanı veya sirküleri.

8. Üretim tesisinin kamu veya hazine arazisi veya orman sayılan alanlar üzerine kurulmak istenmesi halinde kullanım hakkının edinildiğine dair belge.

9. Tüketim tesisine ilişkin bilgiler;

a. Mevcut tüketim tesisleri için Tekil Kod.

b. Mevcutta kurulu olmayan tüketim tesisleri için 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu’na göre verilen inşaat ruhsatı ve/veya inşaat ruhsatı yerine geçen belge.

c. Onaylı Elektrik Proje Kapağı.

10. Kurulacak tesisin teknik özelliklerini gösteren Tek Hat Şeması (Dağıtım şebekesine bağlantı noktasından itibaren ölçü devresini, kurulacak tesis elemanlarının teknik özelliklerini ayrıntılı biçimde gösteren) (Islak imzalı olacaktır).

11.  Başvuru ücretinin EDAŞ hesabına (Başvuru yapılan İl Müdürlüğü) yatırıldığına dair makbuz.

12. Çatı GES uygulaması dışındaki başvurular için;

a. Mutlak tarım arazileri,

b. Özel ürün arazileri,

c. Dikili tarım arazileri,

d. Sulu-Kuru I, II, III, IV. sınıf tarım arazileri,

e. Çevre arazilerde tarımsal kullanım bütünlüğünü bozan alanları kapsamadığına ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı veya söz konusu Bakanlığın İl müdürlüklerinden alınacak belge,

13. Çatı uygulamaları hariç olmak üzere eşik değerlerin üzerinde olan projeler için Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamındaki belge.

14. Teknik Değerlendirme Formu.

15. Aplikasyon Krokisi. Koordinatlar UTM 6 derece ED 50 DATUM formatında saat yönünde sıralı olarak ilgili formlara girilecektir. Koordinatlı aplikasyon krokisi, tapu kadastro, lisanslı harita kadastro mühendislik büroları veya harita mühendisi onaylı olmalıdır.

16. Ek-Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan

TEDAŞ Başvuru ve Kabul Süreci

Çatı ve cephe uygulamalı güneş elektrik santrali ve yardımcı tesisleri TEDAŞ Başvuru ve Kabul Süreci klasörlerinde olması gerekenler şunlardır;

Belgeler;

1) İlgili dağıtım şirketinden alınan “Bağlantı Görüşü” ve “Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu” yazıları.

2) Çatı veya cephe uygulamalı güneş elektrik santrali kurulması sonucunda meydana gelen ek yüklere (kar, buz ve rüzgar yükü ve tesis edilecek güneş enerji sistemi yükü) karşı binanın uygun olduğuna ve çatı ve/veya cephe uygulamalı GES tesisinin yapılabileceğine dair İl Özel İdaresi veya Belediyeden onaylanmış uygunluk yazısı.

3) Sistem Temel Bilgi Formu (EK-A) Tesiste kullanılacak olan güneş enerjisi teknolojisine ait her bir ekipmanın (pv modülü, invertör, yansıtıcı yüzey, odaklayıcı sistemi, vb.) elektriksel ve fiziksel teknik özellikleri

4) Sistem Tasarımcısı Bilgileri (Sistemi tasarlayan şirket bilgisi, irtibat kişisi ve iletişim bilgileri (posta adresi, telefon numarası ve e-posta adresi)

5) Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğine uygun olarak diğer gerekli belgeler,

Hesaplar;

1) Güç kaybı, gerilim düşümü ve akım taşıma kontrolünü gösterir doğru akım (DC) kablo hesapları,

2) Panel seçim, maksimum ve minimum evirici DC giriş gerilim kontrolünü gösterir hesaplar,

3) Gerilim düşümü, akım taşıma ve kısa devre kontrolünü gösterir YG ve AG kablo hesapları,

4) Kısa devre hesapları,

5) Topraklama ve paratoner tesisi hesapları,

6) İç ihtiyaç transformatör güç hesapları (varsa),

7) Transformatör anma güçlerine göre kompanzasyon tesisi hesapları (varsa),

8) Aydınlatma ve acil aydınlatma hesapları (varsa).

Proje Paftaları;

1) Panel, evirici ve pano(lar) yerlerini gösteren ölçekli yerleşim planı (sistem kurulum şeması),

2) Tek Hat Bağlantı Şeması

a) Modül tip(tipler)i,

b) Toplam modül sayısı,

c) Dize sayısı,

d) Dize başına modül sayısı

Bu bilgiler tek hat şeması üzerinde veya ayrı bir tablo halinde de verilebilir.

3) Fotovoltaik dizi (string) bilgileri

a) Dizi kablosu özellikleri-boyut ve tip,

b) Dizi aşırı akım koruma cihazı özellikleri (takılmışsa),

4) Dize elektriksel ayrıntılar

a) Dize ana kablo özellikleri – boyut ve tip,

b) Dize bağlantı kutusu yerleri (varsa),

c) DC izolasyon (yalıtım) tipi, yeri ve değeri (akım/gerilim).

5) Topraklama ve aşırı gerilim koruması

a) Bütün topraklama/şaseleme iletkenlerinin ayrıntıları – boyut ve bağlantı noktaları. Dize çerçeve eşpotansiyel bağlantı kablosu ayrıntıları da verilecektir.

b) Mevcut veya yeni tesis edilmiş yıldırım koruma sistemi (Lightning Protection System-LPS) ile bağlantıların ayrıntıları.

c) Konum, tip ve değerini göstermek üzere, (AC ve DC tarafta) hatlara takılmış herhangi bir ani akım koruma cihazının ayrıntıları.

6) Santral AC Taraf

a) AC izolasyon (yalıtım) konumu, tipi ve değeri,

b) AC aşırı akım koruma cihazı konumu, tipi ve değeri,

c) Kaçak akım cihazı konumu, tipi ve değeri.

7) Ölçü, izleme ve haberleşme detay planları,

8) YG ve AG güç dağıtım vaziyet planları (varsa),

9) Aydınlatma ve acil aydınlatma tesisatları planları (varsa),

10) YG hücrelerin genel görünüş ve kesit detayları (varsa)

11) Yangın algılama ve söndürme sistemi planları (varsa).